Dansmiddag ‘Wolkom yn Fryslân’

‘Wolkom Yn Fryslân’
lekker nei bûten ta.
der mei dûnse wurre

‘Welkom in Friesland’
Heerlijk buiten zijn,
er mag gedanst worden