Voorwaarden & Huisregels

Voorwaarden & Huisregels

1.      Definities
2.      Algemene Voorwaarden
3.      Tarieven
4.      Reservering en Aanbetaling
5.      Annulering
6.      Ontbinding

1. Definities

 • Onder het Centrum wordt verstaan Spiritueel Centrum Pacha Mama
 • De Verhuurder is de degene die namens het Centrum de belangen behartigt
 • De Huurder is de persoon/bedrijf met wie de huurovereenkomst wordt aangegaan.
 • De Deelnemers zijn degenen die door de huurder zijn uitgenodigd om deel te nemen aan
  een activiteit die door huurder georganiseerd is.

2. Algemene Voorwaarden

 • De huurder is op de dag van aankomst 2 uur voor aanvang van de afgesproken
  huurtermijn welkom, mits anders is afgesproken.
 • Het Centrum is niet aansprakelijk voor het welzijn van trainers/therapeuten/coaches en
  deelnemers gedurende het verblijf.
 • Het Centrum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of vermissing van geld of
  goederen van gasten, (trainers, begeleiders, deelnemers etc.)
 • De huurder en verhuurder wijzen elk een contactpersoon aan die gedurende het verblijf van
  de groep het aanspreekpunt is.
 • De huurder neemt bij aanvang en vertrek contact op met de contactpersoon van het
 • Onderstaande regels zijn een onderdeel van de brandverordening:
  de contactpersoon van de huurder draagt er zorg voor dat:
 1. bij aankomst een lijst met alle namen, adressen, email en telefoonnummers van alle personen die gedurende de afgesproken periode in het gebouw aanwezig zijn wordt overlegd
 2. bij aankomst de kamernummers bij de namen van de aanwezigen vermeld wordt
 3. bij aankomst elke aanwezige wordt gewezen op de Huisregels (hangt in elke kamer)
 4. er wordt gewezen op de vluchtroute (hangt in elke kamer en in elke gang)
 5. het is in het hele gebouw verboden om open vuur te branden (kaarsen en oliepotjes e.d.). Wierook, Cones en palo santo in overleg.
 • In overleg is het al of niet toegestaan de inrichting van ruimtes te wijzigen.
 • Het is toegestaan om zelf meegebrachte spullen neer te zetten.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van ruimtes en in juiste
  opstelling van meubilair in de ruimtes.
 • Het is niet toegestaan in muren, deuren of plafonds spijkers of schroeven te bevestigen
  evenmin als  het gebruik van plakband.
 • Als de huurder iets wil veranderen of ophangen dient dit in overleg met de
  contactpersoon besproken te worden.
 • Bij breuk of schade aan eigendommen van, alsmede alle aan de huurder beschikbaar
  gestelde ruimtes van het Centrum, zal de huurder aansprakelijk worden gesteld.
 • De bewoners van Centrum Pacha Mama stellen het bijzonder op prijs dat er met respect wordt omgegaan met de gebouwen, inventaris en de natuur.
 • In geval van schade van bovengenoemde zal de huurder hiervoor aansprakelijk worden
 • Geluidsoverlast in het Centrum dient te allen tijden worden voorkomen mits hiervoor door de contactpersoon van het Centrum toestemming is verleend.

3. Tarieven

 • De tarieven van Centrum Pacha Mama worden jaarlijks op 1 januari herzien.
 • In de huurovereenkomst wordt de overeengekomen huurprijs vermeld.
 • De huurprijs is gebaseerd op de huur van de overeengekomen accommodatie(s) alsmede
  de overeengekomen periode en aanvullende wensen zoals; catering, linnenpakket etc.
 • De percentages van de aanbetaling en de annuleringskosten zijn gebaseerd op de
 • Er wordt geen korting verleend wegens vroegtijdig vertrek en/of niet afgenomen
  maaltijden (voor zover overeengekomen).

4. Reservering en Aanbetaling

 1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn pas van kracht als na wederzijdse ondertekening het huurcontract en aanbetaling door verhuurder is ontvangen.
 2. Indien verhuurder nog geen getekend contract heeft ontvangen en/of de aanbetaling heeft nog niet plaatsgevonden en er dient zich een tweede gegadigde aan voor dezelfde ruimte en periode dan zal verhuurder contact opnemen met de eerst gegadigde die eerste keus heeft, de eerst gegadigde heeft 1 dag (ofwel 24 uur) bedenktijd om al of niet gebruik te maken van de eerste keuze optie daarna vervalt deze optie.
 3. Na bevestiging van het huurcontract dient binnen 3 weken,  na ondertekening 40% van het huurbedrag betaald te zijn.
 4. Vier weken voor aanvang van de verhuurdatum dient het restbedrag voldaan te zijn.
 5. De verhuurder behoudt zich te allen tijden het recht voor om huurder en/of deelnemers behorende bij de huurder te weigeren of boekingen te ontbinden.
 6. In geval van punt 5 ontstane situatie heeft de huurder recht op het terugvorderen van het  reeds betaalde bedragen minus 80%.
 7. In geval van punt 5 kan er geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding of schadeloosstelling.

5: Annulering

Bij annulering door de huurder:
-tot 1 kal. maand vòòr de overeengekomen datum wordt 40% van de contractprijs in rekening gebracht.
-tot 2 weken van de overeengekomen datum wordt 60% van de contractprijs in rekening gebracht.
-tot 1 week van de overeengekomen datum wordt 80% van de contractprijs in rekening gebracht.

6. Ontbinding van de Huurovereenkomst

Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van de verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

 • het door huurder niet nakomen van verplichtingen zoals is vastgelegd in de reservering overeenkomst
 • wangebruik en/of overlast door huurder, helpers en/of deelnemers
 • ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteiten
 • het verstrekken van onjuist, onvolledige informatie of het onthouden van juiste informatie door te geven aan verhuurder

De verhuurder is niet verantwoordelijk nog financieel aansprakelijk voor letsel, diefstal of schade aan goederen of personen.

Bij ontbinding zoals hierboven vermeld blijft huurder aansprakelijk voor alle overeengekomen kosten en eventuele bijkomende kosten voortvloeiende uit bovengenoemde punten.